Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Alle tussen Thuisdieren en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

 1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van thuisdieren en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 2. Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen.
 3. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

2. Cursus

 1. Thuisdieren is gesloten op officiële zon- en feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant c.q. per bank, giro of pin te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus.
 3. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door thuisdieren, dan wordt het resterende cursusgeld – na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal – aan de cursist gerestitueerd.
 5. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de instructeur en naar mogelijkheden van de instructeur ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen.
 6. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur.
 7. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. De hondenschool/thuisdieren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.

3. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden – behoudens uitdrukkelijk verzoek van de instructeur – aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de instructeur.
 6. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de instructeur en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
 8. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.
 9. In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur.

4. Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de instructeur.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur noch de hondenschool. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder punt 3.8 genoemd.